Exhibition: Tara

Gimpel Fils, 06-10-2000Tara 1997

Tara 1999

Tara 1999

Tara 1999

Tara 1999


Tara 1995

Tara 1998